UA-158950051-2

Algemene voorwaarden

lsAlgemene Voorwaarden Michelle Veronique

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cliënt, hierna te noemen opdrachtgever en Michelle Veronique.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Michelle Veronique en haar opdrachtgevers. Michelle Veronique is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76327353.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Michelle Veronique.
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Michelle Veronique door te geven.

2. Tarieven

2.1. Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.
2.2. Michelle Veronique kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken geldt het uurtarief. Michelle Veronique wordt in dit geval geboekt voor minimaal een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.3. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

3. Reiskostenvergoeding

3.1. Voor alle opdrachten aan huis of op locatie geldt een kilometervergoeding. Overige kosten zoals parkeerkosten komen tevens voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Michelle Veronique.

4. Totstandkoming boeking

4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling en / of schriftelijk een aanbod van Michelle Veronique aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van- en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Michelle Veronique alvorens een boeking te doen.
4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk- en spelfouten evenals aan offertes ouder dan 7 dagen.

5. Betaling / reservering van de opdracht

5.1. Michelle Veronique vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website. 5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 5.3. De boeking is pas definitief indien het volledige factuurbedrag voldaan is. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan 7 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Michelle Veronique.
5.4. De opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk binnen 7 dagen na de proefsessie te bevestigen of te annuleren. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de opdracht en inhoud van de bijbehorende factuur.
5.5. Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld volgens de staffel van de WIK.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Michelle Veronique is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.2. Michelle Veronique is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
6.3. Voor erkende schadevergoedingen komt de opdrachtgever alleen in aanmerking voor de schade waartegen Michelle Veronique is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
6.4. Michelle Veronique sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Michelle Veronique en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Michelle Veronique kunnen worden toegerekend.
6.5. Michelle Veronique is niet aansprakelijk voor schade die zij of een ondersteunend visagist / hairstylist per ongeluk aan de opdrachtgever toebrengt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever dient hier foto’s van te maken en binnen 48 uur schriftelijk melding van te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal Michelle Veronique met de opdrachtgever naar een passende oplossing zoeken.
6.6. Opdrachtgever vrijwaart Michelle Veronique en / of ondersteunend visagist / hairstylist van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Michelle Veronique of de ondersteunend visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Michelle Veronique.
6.7. Michelle Veronique is niet aansprakelijk voor een allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten.
6.8. Michelle Veronique is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van pakketjes met producten.

7. Overmacht Back-up Service & Standby service

7.1. Michelle Veronique zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht zet Michelle Veronique zich in om vervanging te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Michelle Veronique geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
7.2. Michelle Veronique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 7.3 In geval door hinder van Michelle Veronique zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

8. Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst

8.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Michelle Veronique gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed moeten worden.

8.2. Bij annulering 2 weken of minder voor de proefsessie zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht. 
8.3. Indien de opdrachtgever na de proefsessie binnen de 7 dagen gestelde bedenktijd akkoord heeft gegeven en de geboekte bruidsverzorging opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Bij annulering na akkoord zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht. b) Bij annulering 2 maanden voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van de totale opdracht c) Bij annulering 1 maand voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
8.4. Michelle Veronique behoudt het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.

9. Afspraken Michelle Veronique

9.1. De opdrachtgever moet verhindering voor een proefsessie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak schriftelijk aan Michelle Veronique melden.
9.2.Indien de opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt dan zal de opdrachtgever een nieuwe afspraak moeten maken. Michelle Veronique kan niet garanderen dat een nieuwe afspraak mogelijk is.

10. Klachten over visagist / weigering
10.1. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Michelle Veronique is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

11. Geschillenregeling
11.1. Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Michelle Veronique geplaatste opdracht, is Nederlands recht van toepassing.

12. Beschadiging en/of diefstal
12.1. Michelle Veronique heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien, de opdrachtgever producten of materialen beschadigt die eigendom zijn van Michelle Veronique.
12.2. Van diefstal en buitensporig gedrag wordt te allen tijde bij de politie aangifte gedaan.

13. Privacy
13.1 Michelle Veronique gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door haar verzamelde data te waarborgen volgens de regels van de AVG.
13.2 Michelle Veronique beschermt de privacy op de volgende manieren:
-) Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
-) Gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
-) Foto’s en video’s worden alleen gepubliceerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.